Narystė

CAMP NERINGA, INC.

2015 m. nauja korporacija, Camp Neringa, Inc., buvo įsteigta tęsti Nekaltojo Prasidėjiimo Seserų misiją ir užtikrinti stovyklos ateitį.

Šios korporacijos nariais gali tapti asmenys, turintys 18 metų ir kurie yra pasiryžę atsakingai puoselėti Neringos stovykloje katalikiškas vertybes, lietuvių kultūrinį identitetą ir asmens ugdymą. CNI nariai metiniame narių susirinkime renka Direktorių Tarybą iš narių tarpo ir priima Neringos stovyklos esminius sprendimus. Pirminis narystės mokestis yra $100, o kasmetinis narystės atnaujinimo mokestis yra $20 (narystės metai: lapkričio 1 d. – spalio 31 d.).


Narystės Registracija/Atnaujinimas Internete per Ultracamp


Naujų Narių Registracija Paštu

Narystės Atnaujinimas Paštu

Election of CNI Board 2023

CNI Board Nominee Form

CNI Proxy Form

CNI Board Qualifications


Narių Klausimai su Sesele Igne

Nariu klausimai su Sesele Igne (įrašas)

Pokalbis apie Narystę (įrašas)

Neringos Misija ir Vizija

Bylaws for Camp Neringa Inc.