Narystė

CAMP NERINGA, INC.

2015m. nauja korporacija, Camp Neringa, Inc., buvo įsteigta tęsti Nekaltojo Prasidėjiimo Seserų
misiją ir užtikrinti stovyklos ateitį.

Šioje korporacijoje, nariais gali tapti asmenys, turintys 18 metų, kurie yra pasiryžę atsakingai
puoselėti Neringos stovykloje krikščioniškas vertybes, lietuvių kultūrinį identitetą ir asmens
ugdymą. CNI nariai metiniame narių susirinkime renka Direktorių Tarybą iš narių tarpo ir priima
Neringos stovyklos esminius sprendimus. Pirminis narystės mokestis yra $100, o kasmetinis
narystės atnaujinimo mokestis yra $20 (narystės metai: lapk. 1d. – spalio 31d.).
Tapkite CNI nariais!

Bylaws for Camp Neringa Inc.
Neringos Misija ir Vizija
Naujų Narių Registracijos Forma
Nario Registracijos Atnaujinimo Forma

Narystės mokestis 2020-2021Direktorių Tarybos Rinkimų Dokumentai

2020 Informacija apie Rinkimus
Kvalifikacija Tarybai
Direktorių Tarybos Nominacijos Forma