Parama

Neringa visada laukia paramos! Jos reikia ne tik stovyklavietės atnaujinimui, bet ir sukurti sėkmingas stovyklų programas.

Neringa yra ne pelno siekianti 501(c)(3) korporacija, kuri negali išsilaikyti vien iš stovyklautojų mokesčių. Todėl kreipiamės į Neringos ir lietuvių bendruomenes prašydami paramos. Visada laukiame paramos ir iš kitų šaltinių, kurie remia jaunimo ugdymą ir švietimą bei krikščionišką ir katalikišką veiklą.

Aukos atskaitomos nuo mokesčių (TAX ID 46-2300248) pagal JAV valdžios įstatymus. Ačiū!

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Neringos Vadybininką:
Vydas Marijošius
vydas@neringa.org
631 902-7612


Auka Internete

Atminimio Auka
… pagerbti stovyklautojo, vadovo ar mylimo žmogaus atminimą.

Oki Doki! Padėkime Edgaro šeimai keliauti į Neringą!
… trumpalaiko lėšų rinkimas, skirta tautinių šokių specialisto Edgaro žmonos ir dukterų atvežimui į Neringą 2024 m.

Auka čekiu

  • Aukos Neringai čekį „Camp Neringa, Inc.“ vardu siųskite musų laikiniu biznio adresu:
  • Camp Neringa
  • c/o Vydas Marijosius
  • 80 Wicks Path
  • Commack, NY 11725
  • USA


Auka per PayPal

Mūsų Rėmėjai

Visas mūsų rėmėjų sąrašas paskelbtas “Skambučio” laikraštėlyje. Žiūrėkite čia: 2022-23 Aukotojai