Counselors

Vadovai

Neringos vadovai yra be galo svarbūs, nes jie dirba su vaikais, sukuria stovyklos atmosferą ir padeda Neringai tęsti jos misiją. Prašome pasiskaityti, ko iš vadovų yra tikimasi. Jeigu norite daugiau sužinoti dėl darbo Neringoje, prašome kreiptis į stovyklos vedėją Reginą Kulbytę tel. 978-582-5592 arba rašykite regina@neringa.org.

Lietuviškumas

Neringa yra lietuviška stovykla. Pasiremdami savo žiniomis ir šeimos tradicijomis, siekiame sukurti lietuvišką aplinką, mokinti stovyklautojus lietuviškos kultūros ir auklėti meilę mūsų lietuviškai kilmei. Vadovai stovyklose lprivalo su vaikais visuomet kalbėtis lietuviškai, kad visi galėtų lavinti savo kalbą.

Tikėjimas ir Dvasingumas

Visą mūsų stovyklos veiklą, visus stovyklautojus, vadovus ir kitus žmones mes patikime Viešpaties globai. Dievą garbindami ir Jam dėkodami, mes nuolat į Jį atsigrežiame, pavesdami Jam savo poreikius ir rūpesčius. Tikėjimas yra nuolatinis sielos tobulėjimas. Neringoje visi ugdome savo tikėjimą pagal katalikišką tradiciją. Dalindamiesi savo tikėjimo patirtimi ir būdami pasirengę tobulėti, mes padedame tarp mūsų sukurti Dievo karalystę. Ketvirtadienio vėlų vakarą vadovai renkasi koplyčioje maldai ir šv. Mišioms. Šį laiką Dievo akivaizdoje skiriame maldai ir savo – vadovų – misijai stovykloje. Daug buvusių vadovų prisimena šią ketvirtadienio naktinių pamaldų tradiciją ir būna su mumis kartu dvasioje, nesvarbu kurioje vietoje jie būtų.

Gyvenimas bendruomenėje ir bendradarbiaujant

Dirbti kartu ir padėti vienas kitam – tai Neringos „auksinė taisyklė“. Neringa ypatinga tuo, kad mes neapsiribojame vien savo pagrindinėmis atsakomybėmis. Kiekvienas vadovas ieško būdų, kaip galėtų padėti vienas kitam. Dirbdami kartu, mes papildome vienas kito silpnąsias vietas. Taip vadovaudami, panaikiname nereikalingą konkurenciją ir sukuriame pasitikėjimą vienas kitu. Esant tokiai aplinkai, vadovas tampa iniciatyvus, užjaučiantis, pasirenges padėti, padrąsinti ir patarti. Neringos stovykla vadovams tampa ypatinga gyvenimo patirtimi.

Forms

Vadovų Formos

English Counselor Forms

English CIT Forms

Lithuanian Counselor Forms

Lithuanian CIT Forms