Stovyklos

Visuose Neringos stovyklose puoselėjamas lietuvių kultūros supratimas, dvasinė branda, Romos Katalikų tradicijos ir pozityvus charakterio ugdymas.

Lietuvių kultūra

Stovyklautojai susipažįsta su lietuvių kultūra per liaudies meno, dainavimo, šokių, istorijos, geografijos ir literatūros pamokėles. Per lietuvių stovyklas kalbama lietuviškai, o anglų kalba pravedamoj stovykloje yra vedamos lietuvių kalbos pamokėlės ir stovyklautojai išmoksta programose vartojamus lietuviškus žodžius. Kultūros pažinimo bei etnokultūros užsiėmimai skatina stovyklautojus aktyviai dalyvauti, kad jie suvoktų, gerbtų ir pamiltų lietuvių paveldą.

Krikščioniškos vertybės

Apsupti gamtos grožiu, Krikščioniškos vertybės ugdomos per (Romos katalikų) liturgiją, maldą ir tikybos bei dvasinio gyvenimo klausimų diskusijas. Visą tai padeda stovyklautojui bręsti dvasiniame gyvenime. Tikybos pamoklėlės stiprina kasdieninis gyvenimas krikščioniškoje aplinkoje.

Charakterio ugdymas

Gyvenant toliau nuo namų, nešant atsakomybę už savo veiksmus, dalyvaujant bendrose užsiėmimuose ir patiriant kurybingų programų iššūkius, lavina asmens charakterį ir ugdo socialinius įgudžius. Kiekvieno ugdymas skatinamas saugioje, palaikančioje ir kurybingoj aplinkoje.