Taryba

Pirmininkas

Darius Razgaitis

Vicepirmininkė

Jessica Simone

Iždininkas

Darius Jagminas

Sekretorius

Ray Stemplys

Nariai

Emilija Bušinskas-Boyer
Dana Grajauskaitė
Sr. Laimutė Kabišaitytė
Sr. Ignė Marijošiūtė
Stefa Normantas
Mary Pivarunis
Rimas Puškorius
Vaiva Razgaitis
Rūta Strazdis