Taryba

Pirmininkas

Leonard Linas Orentas

Vicepirmininkas

Andrius Dilba

Iždininkas

Vytas Bazikas

Sekretorius

Ray Stemplys

Nariai

Emilija Bušinskas Boyer
Sr. Ignė Marijošiūtė
Sr. Bernadette Matukaitė
Stefa Normantas
Darius Razgaitis
Brian Zikaras
Jane Venckus Žirlienė