Taryba

Pirmininkas

Darius Razgaitis

Vicepirmininkė

Emilija Bušinskas-Boyer

Iždininkas

Vytas Bazikas

Sekretorius

Ray Stemplys

Nariai

Dana Grajauskaitė
Darius Jagminas
Sr. Laimutė Kabišaitytė
Sr. Ignė Marijošiūtė
Stefa Normantas
Leonard Linas Orentas
Rūta Strazdis
Jessica Zikaras