Taryba

Pirmininkas

Leonard Linas Orentas

Vicepirmininkas

Algirdas Veitas

Iždininkas

Vytas Bazikas

Sekretorius

Ray Stemplys

Nariai

Emilija Bušinskas Boyer

Andrius Dilba

Linas Kairys

Sr. Ignė Marijošiūtė

Kimberly Markuns

Sr. Bernadette Matukaitė

Brian Zikaras

Jane Venckus Žirlienė