Taryba

Pirmininkas

Leonard Linas Orentas

Vicepirmininkas

Andrius Dilba

Iždininkas

Vytas Bazikas

Sekretorius

Ray Stemplys

Nariai

Emilija Businskas-Boyer
Dana Grajauskaitė
Darius Jagminas
Sr. Laimutė Kabišaitytė
Sr. Ignė Marijošiūtė
Stefa Normantas
Rūta Strazdis
Darius Razgaitis
Jessica Zikaras