Stovyklos


Visose Neringos stovyklose puoselėjami lietuvių kultūros supratimas, dvasinė branda Romos katalikų tradicijoje ir pozityvių charakterio bruožų ugdymas.

Lietuvių kultūra

Stovyklautojai susipažįsta su lietuvių kultūra bei etnokultūra per liaudies meno, dainavimo, šokių, istorijos, geografijos ir literatūros pamokėles. Per stovyklas lietuvių kalba yra kalbama lietuviškai, o stovyklose anglų kalba yra vedamos lietuvių kalbos pamokėlės ir stovyklautojai išmoksta programose vartojamų lietuviškų žodžių. Kultūros pažinimo bei etnokultūros programos skatina stovyklautojus įsitraukti į visokeriopą veiklą, kad jie suvoktų, gerbtų ir pamiltų lietuvių kultūrinį paveldą.

Krikščioniškos vertybės

Gamtos grožio apsupti, stovyklautojai dalyvauja liturgijoje (Romos katalikų), meldžiasi ir diskutuoja tikybos bei dvasinio gyvenimo klausimais. Visa tai padeda stovyklautojui bręsti savo asmeniniame dvasiniame gyvenime. Tikybos pamokėles paremia kasdieninis gyvenimas krikščioniškoje aplinkoje.

Charakterio ugdymas

Gyvendami atskirai nuo tėvų, stovyklautojai tampa atsakingais už savo veiksmus, dalyvauja bendroje veikloje ir kūrybingai įsilieja į programą, lavina asmens charakterio bruožus bei gyvenimo bendruomenėje įgūdžius. Stovykloje suteikiama proga asmens ugdymuisi saugioje, palaikančioje ir skatinančioje aplinkoje.Find Us Lithuanian English
camps